TÜBA - MOLEKÜLER YAŞAM, BİLİM ve TEKNOLOJİLERİ (MYBT) ÖNGÖRÜ PROJESİ

 

Moleküler Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri (MYBT) Öngörü Raporu, "Türkiye Bilimler Akademisi"nin koordinatörlüğünde ve "Devlet Planlama Teşkilatı"nın desteğiyle, akademisyen ağırlıklı, ve çeşitli kamu kuruluşları ve özel sektör temsilcilerini de içine alan deneyimli bir uzmanlar takımının iki yıl süren bir çalışmasının ürünüdür. Yüzden fazla uzman, raporun yazılmasına doğrudan katkıda bulunmuş, öngörü çalışmasının geçici sonuçları raporun kapsadığı alanlarda faaliyet gösteren 445 kişinin tek tek görüşlerine sunulmuş ve nihai rapor bu görüşler doğrultusunda şekillenmiştir.

 

MYBT moleküler biyoloji ve modern biyoteknolojiye dayanan yaşam bilim ve teknolojilerini kapsayan bir tanımdır. Bu raporda MBYT, "Sağlık", "Bitkisel Üretim", "Hayvancılık", "Gıda", "Endüstri", "Genetik Kaynaklar" ve "Çevre" alanlarına sınıflandırılarak incelenmektedır. "Bilim ve Teknolojisi ile Büyüyen Türkiye" vizyonundan hareketle, bu yedi alanda, toplumsal refahın yükseltilmesi açısından en önemli sosyoekonomik hedefler saptanmıştır. Rapor bu hedeflere, en geç 20 yıl içinde ulaşabilmek için gerekli görülen bilim ve teknoloji faaliyetlerini önceliklerine göre sınıflandırılarak kullanıcının bilgisine sunmaktadır.

Rapor, Türkiye'de MYBT alanında faaliyet gösteren yaklaşık 2000 kadar araştırmacı ve uzmanın beşte bir gibi yüksek bir diliminin görüşlerini yansıtmaktadır. Diğer bir deyişle, raporun ortaya çıkardığı öncelikler, ülkemizde bu alana emek verenlerin hazırlayıp çoğunluk görüşü yolu ile belirlediği önceliklerdir. Bu katılımcı özellik raporun en güçlü yönüdür. Böylece, MYBT alanında, somut sosyoekonomik hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmesi arzu edilen ve gerekli görülen araştırma, geliştirme, eğitim ve yasal düzenleme faaliyetleri de somutlaşmış olmaktadır.

Devamını oku...
 
TÜBA - TÜRKİYE KÜLTÜR SEKTÖRÜ (TÜBA-TÜKSEK)


Türkiye Doğu ile Batının sayısız eski, çeşitli uygarlıklarının sentezleriyle yoğrularak son derece zenginleşmiş bir kültür ülkesidir. Hatta gün ışığına çıkarılmış olanların dışında hâlâ keşfedilmeyi bekleyen daha nice kültürleri de bağrında saklamaktadır.

Yaklaşık günümüzden önce 400 000 yıllarından bugüne kadar uzanan bu kültürel bireşim, ne yazık ki hem ülkemizde, hem de uluslararası alanda yeterince vurgulanamamıştır. Bir kültür ülkesi olarak kültürel zenginliğimiz yeterince değerlendirilememiştir. Böylece, Türkiye hak ettiği şekilde kendisini bir kültür ülkesi olarak ne tam tanımlayabilmiş ne de tanıtabilmiştir.

Bunun en önemli nedenlerinden biri Türkiye'nin kendi kültürel ve doğal varlık mirasına yeterince sahip çıkamamış olmasıdır. Ne yazık ki henüz kültür ve doğal varlıklarının niteliğini ve niceliğini, sistematik olarak belli bir program çerçevesi içinde araştırarak, belirleyip belgeleyememiştir. Oysa kültürel kimliğimiz bu bireşimin bir sonucudur. Buna karşılık sayısını ve neleri kapsadığını bile bilmediğimiz kültürel ve doğal varlık mirasımız, hemen her vesileyle ya yok olmakta ya da yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır.

Devamını oku...
 
Türkiye Bilimler Akademisi / Genel Bilgiler


Türkiye Bilimler Akademisi,
Eylül 1993'te yürürlüğe giren 497 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kuruldu. Kurucu üyelerin başbakan tarafından atanması, ilk genel kurulun oluşturulması, Başkan ve Akademi Konseyi'nin seçilmesi, Başkanın atanması sonuçlandırıldıktan sonra Akademi, 7 Ocak 1994'te çalışmalarına başladı. TÜBA yasası gereği, başbakana bağlı, tüzel kişiliği olan, bilimsel, idari, mali özerkliğe sahip bir kurumdur.

TÜBA'nın Kuruluş Amacı

 • Araştırmaları, bilimci kişiliğini, araştırıcılığı özendirmek,
 • Bu alanlarda emeği geçenleri onurlandırmak,
 • Gençleri, bilim ve araştırma alanına yöneltmek,
 • Türkiye'deki bilimcilerin ve araştırmacıların toplumsal statülerinin yükseltilmesi ve korunmasına çalışmak,
 • Bilim ve araştırma standartlarının uluslararası düzeye çıkartılmasına yardım etmek. 
  Türkiye'de tüm bilim alanlarında;

TÜBA'nın Görevleri

 • Bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemeler ve danışmanlık yapmak, 
 • Toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak, 
 • Hükümete, Türk bilimcileri ve araştırmacılarının toplumsal statüleri, yaşam düzeyleri, gelirleri ve bu tür faaliyetlerin gereği olan özel kolaylık ve ayrıcalıklara ilişkin mevzuat değişiklikleri önermek, 
 • Bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak ve bilim adamlığını özendirmek için ödüller vermek, 
 • Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleşmesi ve görevlerin yerine getirilebilmesi için her türlü faaliyette bulunmak.
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>