TÜRKİYE’DE KÜLTÜR SEKTÖRÜ YENİ BİR YAPILANMA İÇİN STRATEJİK YAKLAŞIMLAR

Prof. Dr. Mehmet ÖZDOĞAN

AMAÇ VE YAKLAŞIM

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkiye’nin önemli zenginliklerinden biri olan kültür varlıklarının, ülkenin sosyal ve ekonomik yaşamına aktif olarak katkıda bulunabilmesi ve bunların çağın gereklerine uygun olarak değerlendirilmesi için yeni bir girişim başlatmıştır. Bu amaçla yapılan ön değerlendirmeler, kültür varlıkları ile ilgili sorunların sağlıklı olarak çözümü için kapsamlı, uzun erimli ve çok yönlü bir çalışmanın gerekli olduğunu göstermiştir. Değişik alanlarda çalışan birçok kurumun işbirliği ve eşgüdümü gerektiği için, ülkemizin geleceği açısından önem taşıyan bu çalışmanın, TÜBA tarafından yönlendirilmesinin yararlı olacağı anlaşılmıştır.

Bu çalışmanın hedefi, ülkemizdeki ‘kültürel mirasın’, kültür sektörü olarak değerlendirilmesini sağlayacak altyapının hazırlanması ve konu ile ilgili birimlerin yeniden yapılanmasında yönlendirici olacak çalışmaların yapılmasıdır.

Bu amaçla TÜBA tarafından, olabildiğince geniş katılımlı bir dizi toplantı yapılmış ve belirli alanlara yönelik çalışma grupları oluşturulmuştur. Bu çalışmalarda, kültür varlıklarımız ile ilgili olarak mevzuat, uygulama ya da konuya yaklaşımdan kaynaklanan sorunlar tanımlanmış ve bu sorunlara çağdaş anlayışa uygun, gerçekçi ve kalıcı çözümlerin üretilmesi için durum saptaması yapılmış, çözüm ve geliştirme ile ilgili öneriler kısa, orta ve uzun erimli olarak sınıflandırılmıştır. Kültür varlıklarımızın yok edilmeden, toplumun, ülkenin ve insanlığın gelişmesine katkıda bulunacak şekilde değerlendirilmesi ilke olarak kabul edilmiştir.

Yapılan ön değerlendirme toplantılarında, Türkiye’nin kültürel varlıkları ile ilgili olarak aşağıdaki uzmanlık alanlarında çalışma grupları oluşturulmuştur:

A. Kültür envanteri
B.
Eğitim sisteminin günün gereklerini karşılayacak şekilde geliştirilmesi
C.
Çağdaş müzecilik
D.
Mimari restorasyon ve düzenlemeler
E.
Mevzuat ve kurumların yeniden yapılanması ve çağdaşlaştırılması
F.
Kültür turizminin desteklenmesi
G.
Kültür sanayii yönetimi

Yapılan toplantılarda, sorunlara köklü bir çözümün ancak yaygın ve çağdaş bir eğitim ile sağlanabileceği konusunda görüş birliğine varılmıştır. Öte yandan, istenen düzey ve yaygınlıktaki bir eğitimin, uzun erimli ve kurumlar arası bir çalışma ile gerçekleşebileceği, bu nedenle eğitim ile ilgili çalışmalar yapılırken, öncelikli olarak kültür envanteri sorununun ele alınmasının daha gerçekçi olacağı üzerinde de durulmuştur.

Sonuç olarak, öncelikle kültür envanteri ile ilgili çalışmaların başlatılmasına, diğer konuların da tartışmaya açılmasına ve aşamalı olarak bir eylem planı oluşturulmasına karar verilmiştir. Buna göre, 2001 yılının ilk yarısında kültür envanteri ile ilgili ön hazırlıkların tamamlanarak 2001 yılı içinde pilot uygulamaların yapılması, bu deneyimden elde edilecek sonuçlara göre de 2002 yılından itibaren yaygın bir çalışmanın başlatılmasına karar verilmiştir. 2001 yılının ilk yarısında eğitim, müzecilik ve mevzuat ile ilgili konulardaki gruplar da çalışmaya başlamıştır.

SONUÇ

Türkiye Bilimler Akademisi’nin yönlendirmesi ile yapılan bu toplantılarda, ülkemiz için çok büyük bir değer oluşturan, ulusal kimliğimiz kadar insanlığın ortak mirasını da temsil eden kültürel varlıklarımızın, çağın gereklerine uygun bir anlayış ve uygulama içinde toplumun yararlanabileceği şekilde düzenlenmesi için neler yapılması gerektiği üzerinde durulmuştur.

Sağlıklı çözümlerin üretilmesi, durumun doğru saptanmasına, çözümlerin de ülkemizin özelliklerine göre geliştirilmesine bağlıdır. Durum saptaması yapılırken, kültür varlıklarımızın korunması için şimdiye kadar yapılan yanlışların ve eksikliklerin saptanması, tek başına hiçbir kurum ya da kuruluşun değil sistemimizin gelişiminin bir sonucu olarak algılanmalı; sağlıklı çözüm için tüm ilgili birimlerin, yeni bir anlayış içinde katılım ve işbirliğinin gerektiği unutulmamalıdır.

http://www.tuba.gov.tr/index.php?id=340