AB 7. Çerçeve Programı - Çevre Alanı


Hedef: Küresel çevre konularını bütünüyle ele alabilmek için,

 • İklim, biyosfer, ekosistemler ve insan faaliyetleri arasındaki etkileşimler hakkındaki bilgi birikimini arttırmak
 • Yeni teknolojiler, araçlar ve hizmetler geliştirerek çevrenin ve kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi
 • İklim, ekoloji, yerküre ve deniz sistemlerindeki değişikliklerin öngörülmesi
 • Çevresel baskı ve sağlıkla ilgili tehlikeleri de içeren risklerin izlenmesi, önlenmesi, azaltılması ve adaptasyonu
 • Doğal veya insan yapımı çevrenin korunması ve geri kazanımı için geliştirilen araç ve teknolojiler, üzerinde durulması planlanan öncelikli konulardır.

  Desteklenecek Etkinlikler:

 • İklim değişimi, kirlilik ve riskleri
  • Çevre ve iklim üzerindeki etkiler
  • Çevre ve sağlık
  • Doğal afetler
 • Kaynakların sürdürülebilir yönetimi
  • Doğal ve insan yapımı kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetimi
  • Deniz sistemlerinin yönetimi
 • Çevre teknolojileri
  • Doğal ve insan yapımı çevrenin gözlenmesi, simülasyonu, korunması, adaptasyonu, iyileştirilmesi ve eski haline getirilmesi için çevre teknolojileri
  • İnsan habitatı da dahil olmak üzere kültürel mirasın korunması, muhafaza edilmesi ve değerinin arttırılması, kültürel mirasın kent ortamına entegrasyonu
  • Teknolojinin değerlendirilmesi, doğrulanması ve test edilmesi
 • Yer gözlem ve değerlendirme araçları
  • Yerküre ve deniz gözlem sistemleri ile çevre ve sürdürülebilir kalkınma izleme metodları
  • Farklı boyutlarda gözlemlemeyi dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınma için tahmin metodları ve değerlendirme araçları

Küresel çevre konularını bütünüyle ele alabilmek için, yeni teknolojiler, araçlar ve hizmetler geliştirerek ve biyosfer, ekosistemler ve insan etkisi hakkındaki bilgi birikimini arttırarak, doğal çevrenin ve kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi amaçlamaktadır. İklim, ekoloji, toprak ve sudaki değişikliklerin öngörülmesi; ve sağlıkla ilgili tehlikeleri de içeren çevresel baskı ve risklerin izlenmesi, önlenmesi, azaltılması ve doğal veya insan yapımı çevrenin sürdürülebilirliği için geliştirilen araç ve teknolojiler, üzerinde durulması planlanan öncelikli konulardır.

Çevrenin korunması, hem ekonomik büyümenin devamlılığı, hem de bugünün ve gelecek nesillerin yaşam kalitesinin arttırılması için bir zorunluluktur. Ancak doğal ve insan yapımı kaynaklar; büyüyen nüfus, kentleşme, devamlı gelişen tarım, taşımacılık ve enerji sektörleri kadar, iklim değişiklikleri, yerel, bölgesel ve küresel boyutta ısınma gibi faktörlerin de baskısı altındadır. Bu baskılarla karşı karşıya kalan Avrupa Birliği, devamlı ve sürdürülebilir bir büyümeyi temin ederken, çevrenin olumsuz etkilerini de azaltmaya çalışmaktadır. Avrupa Birliği’nin işbirliği anlayışını motive eden unsur da, ülkelerin, bölgelerin ve şehirlerin aynı çevresel problemlerle karşılaşmaları ve bu güçlüklerin ancak kritik bir kütleye ulaşılarak üstesinden gelinebileceğine olan inançtır. Bu işbirlikleri aynı zamanda, ortak planlamaları, birbirine bağlı ve iyileştirilebilir veri tabanlarının kullanımını, ortak indikatörlerin gelişimini, ortak metodolojilerin, birbirine uyumlu gözlem ve öngörü sistemlerinin tayin edilmesini geliştirecektir.

Bu tematik alan kapsamında yapılacak olan araştırma, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Konvansiyonu, Kyoto ve Montreal Protokolleri, Kyoto sonrası  girişimi, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Konvansiyonu, Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Konvansiyonu, Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi 2002, AB Su İnisiyatifi gibi AB ve üye ülkelerin dahil olduğu uluslararası anlaşma yükümlülüklerinin uygulanmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca bu araştırma, İklim Değişikliği İçin Hükümetlerarası Panel, Dünya Gözlem Grubu (GEO) Girişimi ve Binyıl Ekosistem Raporu’na (BEA) katkıda bulunacaktır. Ek olarak bu tematik alan, var olan ve gelecek AB mevzuat ve politikalarına yönelik olarak, Altıncı Çevre Eylem Programı’nın uygulanması, çevresel teknolojilerin ve çevre-sağlık konularıyla ilgili tematik stratejilerin (örneğin civa stratejisi) ve eylem planlarının gerçekleştirilebilmesi için gereken araştırma ihtiyacını destekleyecektir.