Türkiye Çevresel Veri Değişim Ağının Kurulması Projesi (TEIEN)

TEIENAvrupa'da çevre korumanın güçlendirilmesinin desteklenmesinde; Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin çevresel durum ile ilgili bilgilerinin artırılması çok önemlidir. Bu amaçla, üye ülkeler geniş bir alanda çevre verilerini toplayarak Avrupa Komisyonu, Avrupa Çevre Ajansı ve EUROSTAT’a bu verileri raporlamaktadırlar.

Türkiye Avrupa Birliği’ne üyelik çerçevesinde, Avrupa Birliği çevre müktesebatına uyum için önemli adımlar atmıştır. Türkiye, halihazırda Avrupa Çevre Ajansı ve OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) üyesidir. Bugün, Türkiye’de yetkili makamlar, çevresel verileri toplamakta ve bu verilerin bir çoğunu uluslararası kuruluşlar ile paylaşmaktadır.

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Türkiye’deki çevresel konular ile ilgilenen kurum ve kuruluşlar arasında tek bir elektronik ağ üzerinden çevresel veri paylaşımını sağlayacak ve kolay erişime izin verecek olan Türkiye Çevresel Veri Değişim Ağının Kurulması Projesi (TEIEN)’ni başlatmıştır. Ulusal Strateji Belgesinin bir parçası olan ağ kurulumu, çevre sektöründeki kurumsal işbirliğini artıracak ve böylece çevresel sorunların ulusal politika ve planlama sürecine entegre olmasını sağlayacaktır.

TEIEN, hem ulusal ihtiyaçlara hizmet edecek bir ulusal ağ olacak, hem de Avrupa Çevre Ajansı’nın bir üyesi ve bir aday ülke olarak Türkiye’nin Çevresel raporlama alanındaki kapasitesini artıracaktır. Ayrıca, TEIEN, nesnel, güvenilir ve ilgili çevresel bilgiye genel erişimi destekleyecek ve böylece Türkiye’nin e-devlet kurulumu girişimine katkıda bulunacaktır.

TEIEN projesinin teknik kapsamı aşağıdaki gibidir:
  • Çalışma turları, çalıştaylar ve eğitim seminerleri gibi eğitim aktiviteleri,
  • Yazılım geliştirme ve
  • Gereksinim analizi, sistemin uyarlanması ve kurulması.
TEIEN projesini gerçekleştirmek üzere anlaşma “InfoBiz-Proline-Ramboll” konsorsiyumu ile imzalanmıştır.